Logo

ขั้นตอนการขอ Username, Password

ระบบการส่งเรื่องประกาศราชกิจจานุเบกษา


ระบบนำส่งเรื่องเพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นระบบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำส่งไฟล์เอกสารเรื่องที่ต้องการนำขึ้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา มายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป รวมทั้งสามารถติดตามสถานะของเรื่องดังกล่าวได้1. ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคล เพื่อกำหนด Username/Password  ดาวน์โหลดไฟล์     

2. กรอกรายละเอียดในหนังสือตามข้อ 1 แล้วส่งมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


3. รอรับอีเมล์แจ้ง Username/Password


© สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2560